شیوه نامه مهمانی در پردیس خودگردان تهران دانشگاه صنعتی شریف

1) دانشجویان متقاضی مهمانی در پردیس خودگردان تهران دانشگاه صنعتی شریف باید درخواست خود برای نیمسال اول (نیمسال مهر) را تا تاریخ اول مرداد ماه و درخواست خود برای نیمسال دوم (نیمسال بهمن) را تا اول دی ماه در سامانه پردیس خودگردان تهران به آدرس tic.sharif.ir وارد کند.
2) دانشجویان متقاضی مهمانی نمی‌توانند تقاضای انتقال به پردیس خودگردان تهران را داشته باشند.
3) پس از اعلام موافقت مؤسسه مبدأ در سامانه مذکور، درخواست مهمانی قابل بررسی خواهد بود.
4) درج کارنامه کامل و لیست دروس مورد تأیید مؤسسه مبدأ در سامانه مذکور ضروری است.
5) پردیس خودگردان تهران پس از بررسی مدارک، نتایج پذیرش مهمانی برای نیمسال اول را تا اول شهریور ماه و برای نیمسال دوم را تا اول بهمن ماه اعلام می¬کند. متقاضی باید بر اساس تقویم تحصیلی دانشگاه صنعتی شریف، در زمان ثبت نام به اداره آموزش پردیس خودگردان تهران مراجعه کند.
6) فهرست دروس انتخابی (مورد تأیید مؤسسه مبدأ) قطعی نبوده و در هنگام ثبت نام، انتخاب واحد با شرایط پردیس خودگردان تهران صورت می¬گیرد.
7) مسئولیت اخذ موافقت مؤسسه مبدأ با فهرست دروس اخذ شده بر عهده دانشجوی مهمان است.
8) اخذ دروس دارای ظرفیت محدود توسط دانشجوی مهمان، تنها در صورت وجود ظرفیت آزاد و موافقت معاون آموزشی پردیس خودگردان تهران میسر است.
9) در صورت مشروطی دانشجو در یک نیمسال، امکان ادامه مهمانی در نیمسال بعد وجود ندارد.
10) تحصیل دانشجو در دوره مهمانی از جمله حذف اضطراری یا پزشکی دروس، تابع قوانین دانشگاه صنعتی شریف خواهد بود. کلیه مقررات آموزشی دانشگاه در خصوص این بند در زمان ثبت نام دانشجوی مهمان کتباً به وی ابلاغ خواهد شد.
11) دانشجوی مهمان موظف به پرداخت شهریه طبق تعرفه پردیس خودگردان تهران است.
12) پیش از شروع مهمانی در پردیس خودگردان تهران دانشجو باید طی دو نیمسال تحصیلی حداقل 24 واحد درسی را در مؤسسه مبدأ گذرانده باشد.
13) انتخاب واحد دانشجویان مهمان پس از انتخاب واحد دانشجویان پردیس خودگردان تهران انجام خواهد شد.
14) پردیس خودگردان تهران درخواست مهمانی دائم را نمی پذیرد.

مدیریت امور آموزشی